NATALEX S.A. ul Fleminga 2A 03-176 Warszawa 

  tel. 22 811 72 01     fax. 22 811 34 45

 

"...dla rozwoju Mazowsza..."

  

 

RPMA.01.08.00-14-004/12
"Dostosowanie przedsiębiorstwa NATALEX S.A. do wymogów BAT poprzez zakup i instalację urządzeń zmniejszających negatywne oddziaływanie produkcji na środowisko"

Wartość projektu - 6 565 924,50 zł,   Wartość dofinansowania - 2 669 075,00 zł

    
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budźetu państwa".
 

 

RPMA.01.05.00-14-160/10
"Wzrost potencjału spółki NATALEX, poprzez zakup innowacyjnej aparatury do produkcji związków chemii organicznej.”

Wartość projektu - 6 226 324,52 zł,   Wartość dofinansowania - 907 561,74 zł 

 
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
 
Priorytetu I „Tworzenie Warunków Dla Rozwoju Potencjału Innowacyjnego i Przedsiębiorczości Na Mazowszu.”
Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości.” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.  
 
 

 

 

 

Przetarg

Wymiana   instalacji elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw).

Poprawnie wykonane sprawozdanie z pomiarów parametrów oświetleniowych (E, Uo, Ra) z podanymi wymaganymi wartościami normatywnymi oraz powołaniem się na konkretny numer referencyjny aktualnej normy oświetleniowej, poprawnie wykonany projekt oświetlenia ogólnego spełniający wymagania normatywne dla oświetlanych pomieszczeń i stanowisk pracy oraz zawierający liczbę i typ opraw zgodną z ofertą, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie oświetlenia awaryjnego należy załączyć projekt oświetlenia spełniający wymagania zawarte w odpowiedniej normie oświetleniowej oraz zawierający liczbę i typ opraw zgodną z ofertą, karty katalogowe opraw oświetleniowych (źródeł światła) przewidzianych do zakupu, zawierające kompletne dane techniczne.